تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

مهاجران وارد شده طي ٥ سال گذشته برحسب سن و محل اقامت قبلي (بر اساس آخرين جابجايي): آبان ١٣٩٥


مهاجران وارد شده طي ٥ سال گذشته برحسب سن و محل اقامت قبلي (بر اساس آخرين جابجايي): آبان ١٣٩٥


گروه سني جمع استان محل سرشماري
  شهرستان محل سرشماري ساير شهرستان‌هاي استان اظهارنشده شهرستان
  شهر آبادي شهر آبادي شهر آبادي
مرد و زن ٤٣٠٠٩٨٨ ٣٤٧٦١٧ ٤٣٧٩٨٧ ١١١٧٦٤٠ ٢٠٥١٨٦ ٢٤٦٨ ١٧١
٤-٠ ساله ٢٤١٢٢١ ٢٣٥٢٥ ٢٣٦٤٥ ٦٤٥٨٩ ١١١٤٠ ١٥٥ ١٤
٩-٥ ساله ٣٣٧٦٧٧ ٣٣٤١١ ٣٥٠٥٩ ٩٣٠٦٥ ١٦٠٧٤ ٢١٤ ٢٦
١٤-١٠ ساله ٢٧٨٢٨٧ ٢٥٥٨٧ ٤٩٧٩٠ ٧١٥١١ ١٣٥٧٠ ١٧٩ ٣١
١٩-١٥ ساله ٤١٣٣٥٥ ٢٤٩٨٢ ٦٦٢٤٧ ٩٨٥٤١ ٢٢٦٥٥ ٤٦١ ٢٦
٢٤-٢٠ ساله ٦٣٩٨٢٥ ٣٣٤٧٥ ٤٥٣٧٨ ١٥٧١٥١ ٣٣٢٨١ ٦٥٧ ٢١
٢٩-٢٥ ساله ٦٥٣٥٢٠ ٤٧٩١٧ ٥٩٤٢٥ ١٥٣٨٣٩ ٣٣١٢٥ ٢٠٤ ١٦
٣٤-٣٠ ساله ٥٩٩٦٨٦ ٥١٢٥٨ ٥٤٤٦٢ ١٥٧٧١١ ٢٧١١٥ ١٩٣ ١٢
٣٩-٣٥ ساله ٤٠٤٣٨٠ ٣٦٨٩٢ ٣٦٨٢٤ ١١٣٤٣٢ ١٧٢٦٢ ١٦٥ ٩
٤٤-٤٠ ساله ٢٥٢٣٧٧ ٢٣٨٩٢ ٢٣٨٦٢ ٧٣٠٧١ ١١٠٥٧ ٧٢ ٥
٤٩-٤٥ ساله ١٧٢١٢٤ ١٦٧٣٣ ١٤٩٥٠ ٥٠١٥٠ ٧٠٣٥ ٤٤ ٢
٥٤-٥٠ ساله ١١١٠٨٨ ١٠٩٠٣ ٨٦٩٥ ٣٢٠٨٠ ٤١٦٨ ٤٣ ٤
٥٩-٥٥ ساله ٧٦٠٣٢ ٧٧٢٧ ٦٢٨٧ ٢١٢٢٢ ٢٨٠٥ ٢٨  
٦٤ - ٦٠ ساله ٤٩٤٠٨ ٤٧٩١ ٤٢٦٥ ١٣٢٩٥ ١٨٣٩ ١٦ ٢
٦٩- ٦٥ ساله ٢٨١٨٣ ٢٦٧٢ ٢٧٥٩ ٧٢٥٥ ١٢٠٠ ١٦  
٧٤-٧٠ ساله ١٧٠٥١ ١٦٠٤ ١٩٧٩ ٤٣٢٥ ٨٣٨ ١١ ٢
٧٥ سال و بيشتر ٢٦٧٧٤ ٢٢٤٨ ٤٣٦٠ ٦٤٠٣ ٢٠٢٢ ١٠ ١

گروه سني جمع استان هاي ديگر اظهارنشده استان و شهرستان خارج از كشور اظهار نشده محل اقامت قبلي
  شهرستان اظهارنشده شهرستان
  شهر آبادي شهر آبادي شهر آبادي
مرد و زن ٤٣٠٠٩٨٨ ١٨٨٣٥٢٤ ١٧٤٤٧٩ ٤٧١٢ ٢٣٩ ٣٣٠٤ ٣٥٢ ١١٠٨٢٩ ١٢٤٨٠
٤-٠ ساله ٢٤١٢٢١ ١٠٠٠٥٨ ١٠٣٢٨ ١٥٢ ٢١ ١٤٨ ٣٩ ٧٠٨٦ ٣٢١
٩-٥ ساله ٣٣٧٦٧٧ ١٣٦٢٠٨ ١٢٥٤١ ١٧٥ ١٨ ٢٢٨ ٦٣ ٩٤٦١ ١١٣٤
١٤-١٠ ساله ٢٧٨٢٨٧ ١٠٠٥٣٩ ٨٨٨٠ ١٤٩ ١٤ ١٣٢ ٥٩ ٦٦٨٥ ١١٦١
١٩-١٥ ساله ٤١٣٣٥٥ ١٦٥٩٠٣ ١٨٦٥١ ١١٢٨ ٣١ ٤٧٩ ٣٢ ١٢٣٩٨ ١٨٢١
٢٤-٢٠ ساله ٦٣٩٨٢٥ ٣١١٤٨٥ ٣٤١٨٥ ١٤٥٥ ٦١ ١٠٥٨ ٦١ ١٩٢٧٣ ٢٢٨٤
٢٩-٢٥ ساله ٦٥٣٥٢٠ ٣٠٧٦١١ ٣٢١٠٩ ٤٩٩ ٣٤ ٥٥١ ٣٤ ١٦٧٠٨ ١٤٤٨
٣٤-٣٠ ساله ٥٩٩٦٨٦ ٢٧١٦٦٥ ٢٢٩٤٤ ٣٦٠ ٢٥ ٢٦٣ ١٩ ١٢٥٣٣ ١١٢٦
٣٩-٣٥ ساله ٤٠٤٣٨٠ ١٧٥٩٤٥ ١٣٣٥٥ ٢٠٨ ١٤ ١٦٣ ١٨ ٩٢٩٢ ٨٠١
٤٤-٤٠ ساله ٢٥٢٣٧٧ ١٠٦١٥٤ ٧٨٢٠ ١٤٣ ٧ ٩٤ ١٠ ٥٦٠٦ ٥٨٤
٤٩-٤٥ ساله ١٧٢١٢٤ ٧٣٦٩٢ ٤٧٨٢ ٢٦٤ ٥ ٦٥ ٥ ٣٩٦٤ ٤٣٣
٥٤-٥٠ ساله ١١١٠٨٨ ٤٩٠٥١ ٢٩٠٦ ٧٢ ٣ ٤٩ ٤ ٢٧٢٧ ٣٨٣
٥٩-٥٥ ساله ٧٦٠٣٢ ٣٣٨٢٠ ١٩٨٦ ٤٥ ١ ٢١ ٥ ١٨١٠ ٢٧٥
٦٤ - ٦٠ ساله ٤٩٤٠٨ ٢٢٢١٤ ١٣٨٨ ٢٩   ١٣ ١ ١٣٤٠ ٢١٥
٦٩- ٦٥ ساله ٢٨١٨٣ ١٢٤٦١ ٨٢٣ ١٧ ٢ ٩ ١ ٨٠٠ ١٦٨
٧٤-٧٠ ساله ١٧٠٥١ ٧٠٣٦ ٥٦٦ ٤ ٢ ١٣ ١ ٥٥٥ ١١٥
٧٥ سال و بيشتر ٢٦٧٧٤ ٩٦٨٢ ١٢١٥ ١٢ ١ ١٨   ٥٩١ ٢١١
 

منبع آمار:نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395 . مركز آمار ايران