تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

مهاجران وارد شده طي پنج سال گذشته در سرشماري سال 1390 به تفكيك علت مهاجرت


مهاجران وارد شده طي پنج سال گذشته در سرشماري سال 1390 به تفكيك علت مهاجرت


 

محل اقامت قبلي

جمع

جمع

5534666

جستجوي کار

364696

جستجوي کار بهتر

210341

انتقال شغلي

250088

تحصيل

728807

پايان تحصيل

43838

انجام تا پايان خدمت وظيفه

٣٢٠٨٤٥

دستيابي به مسكن مناسب‌تر

٥٨٥٩٩٢

پيروي از خانوار

٢٥٥٨٠٩٥

ساير

٣٤٥٨٧٨

اظهارنشده

١٢٦٠٨٦

 
منبع آمار:سالنامه آماری کشور- مرکز آمار ایران.