تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

آموزش عمومي


آمار دانش آموزان بزرگسال در استان هاي كشور به تفكيك استان 92-1391 (مناطق شهري و روستايي)
آمار دانش آموزان بزرگسال در استان هاي كشور به تفكيك دوره در سال تحصيلي 92-1391 (مناطق شهري و روستايي)
آمار دانش آموزان ( دولتي و غيردولتي ) دوره هاي مختلف تحصيلي كشور (بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه درسال تحصيلي 92-1391 (مناطق روستايي )
آمار دانش آموزان ( دولتي ) دوره هاي مختلف تحصيلي كشور ( بدون بزرگسال ) به تفكيك پايه در سال تحصيلي 92-1391 (مناطق شهري و روستايي )
آمار دانش آموزان (دولتي و غير دولتي ) دوره هاي مختلف تحصيلي كشور ( بدون بزرگسال ) و پايه در سال تحصيلي 92-1391 (مناطق شهري و روستايي )